15 jul 2013 18:09

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van juni 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind juni 2013 bedroeg de federale staatsschuld 376.234.527.575,90 EUR, zijnde :
- 375.887.787.267,97 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 346.740.307,93 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 362.391.273.514,87 EUR. Dit is een vermindering met 2.107.912.163,61 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een financieringsoverschot voor de maand juni van 2.084.497.986,51 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 7.266.370,56 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 780.547,66 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2013 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.383.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• Op 4 juni 2013 werd een nominaal bedrag van 9.343.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 0,75%, ten bedrage van nominaal 3.643.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,50%, ten bedrage van nominaal 5.700.000,00 EUR.

• De Staatsbons 973 (3,00% 2005-2013) en 998 (4,05% 2008-2013) kwamen op 4 juni 2013 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 97.225.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.524.362.155,47 EUR.

Eind juni 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,9 % op het einde van de maand juni 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.