11 jul 2014 12:25

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van juni 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind juni 2014 bedroeg de federale staatsschuld 384.813.033.483,73 EUR, zijnde:

 • 384.498.753.056,93 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
 • 314.280.426,80 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 368.889.537.001,32 EUR. Dit is een vermindering met 15.901.707,26 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

 • een financieringsoverschot voor de maand juni van 13.061.921,33 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 5.040.660,58 EUR.
 • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 880.446,51 EUR.
 • een vermeerdering van de kredietverleningen ten belope van 7.000.000,00 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand juni 2014 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

 • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.044.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
 • Op 4 juni 2014 werd een nominaal bedrag van 13.732.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt:
  • Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 0,60%, ten bedrage van nominaal 5.992.000,00 EUR;
  • Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,40%, ten bedrage van nominaal 7.740.000,00 EUR.
 • De Staatsbons 1217 (2,75% 2009-2014) en 1234 (2,50% 2011-2014) kwamen op 4 juni 2014 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 39.750.000,00 EUR.
 • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 499.739.069,89 EUR.

Eind juni 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,7 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,5 % op het einde van de maand juni 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind juni vorig jaar.