19 mei 2014 12:46

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van maart 2014

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind maart 2014 bedroeg de federale staatsschuld 381.059.341.416,28 EUR, zijnde :
- 380.737.955.916,45 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 321.385.499,83 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld vermin¬derd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 370.195.178.345,67 EUR. Dit is een vermeerdering met 3.960.057.800,36 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand maart van 7.625.080.260,40 EUR en van diverse technische factoren ten belope van - 3.664.590.087,09 EUR.
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 432.372,95 EUR.   

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand maart 2014 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver-meld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 333, met eindvervaldag op 22 juni 2034. De lening werd uitgege¬ven onder pari (98,816 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaar¬borgde liquidi¬teit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 5.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 20 jaar kreeg een rentevoet mee van 3,00 %.

• Op 4 maart 2014 werd een nominaal bedrag van 15.686.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt :

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 0,90%, ten bedrage van nominaal 3.836.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 1,75%, ten bedrage van nominaal 11.850.000,00 EUR.

• De OLO 314 (4% OLO 24/04/2008 – 28/03/2014) werd op eindvervaldag van 28 maart 2014 terugbetaald voor een bedrag van 12.895.000.000,00 EUR.

• De Staatsbons 1214 (3,10% 2009-2014) en 1231 (2,45% 2011-2014) kwamen op 4 maart 2014 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 144.350.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 7.526.530.545,10 EUR.


Eind maart 2014 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,4 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 86,9 % op het einde van de maand maart 2013. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind maart vorig jaar.