18 jun 2013 12:22

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van mei 2013

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind mei 2013 bedroeg de federale staatsschuld 375.788.177.584,04 EUR, zijnde :

375.440.656.728,45 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;

347.520.855,59 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 364.499.185.678,48 EUR. Dit is een vermindering met 404.187.504,92 EUR ten opzichte van de vorige maand.
Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):

  • een financieringsoverschot voor de maand mei van 388.155.764,94 EUR en van diverse technische factoren ten belope van -16.002.092,94 EUR;
  • een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 29.647,04 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand mei 2013 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

  • De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven: de OLO FRN 330, met vlottende rentevoet en met eindvervaldag op 2 mei 2018. De lening werd uitgegeven onder pari (99,899 %). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 2.500.000.000,00 EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 5 jaar.
  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een be drag van 8.795.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5.648.295.945,83 EUR.

Eind mei 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 87,8 % op het einde van de maand mei 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind mei vorig jaar.