17 okt 2013 17:22

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van september 2013.

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:
Eind september 2013 bedroeg de federale staatsschuld 372.351.220.769,17 EUR, zijnde :
- 372.023.555.896,84 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat ;
- 327.664.872,33 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.
De totale nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 365.843.779.409,12 EUR. Dit is een vermeerdering met 5.619.924.205,00 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage):
- een netto te financieren saldo voor de maand september van 5.614.700.102,14 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 7.937.067,83 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.712.964,97 EUR.       

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand september 2013 betreft, kunnen volgende bijzonder¬heden ver¬meld worden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening uitgegeven, namelijk OLO 331, met eindvervaldag op 22 juni 2045. De lening werd uitgege¬ven onder pari (96,377 %). Om te zorgen voor voldoende volume bij de uitgifte, een gewaar¬borgde liquidi¬teit en een ruime plaatsing bij buitenlandse investeerders, werd voor de uitgifte van deze lening een beroep gedaan op een syndicaat van banken. Er werd een totaal bedrag van 4.000.000.000,00 EUR geplaatst. Deze nieuwe benchmark OLO op 32 jaar kreeg een rentevoet mee van 3,75 %.

• Op 4 september 2013 werd een nominaal bedrag van 23.800.000,00 EUR aan Staatsbons uitgegeven, verdeeld als volgt:

- Staatsbon op 5 jaar, met rentevoet van 1,35%, ten bedrage van nominaal 8.100.000,00 EUR;
- Staatsbon op 8 jaar, met rentevoet van 2,15%, ten bedrage van nominaal 15.700.000,00 EUR.

• De OLO 301 (4,25% OLO 30/01/2003 – 28/09/2013) werd op eindvervaldag van 28 september 2013 terugbetaald voor een bedrag van 15.547.000.000,00 EUR.

• De Staatsbons 975 (3,00% 2005-2013) en 1208 (4,20% 2008-2013) kwamen op 4 september 2013 op eindvervaldag en werden terugbetaald voor een bedrag van 116.765.000,00 EUR.

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO’s, schatkistcertificaten en Staatsbons) verminderden met 14.741.425.527,75 EUR.

Eind september 2013 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,0 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,5 % op het einde van de maand september 2012. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind september vorig jaar.