25 feb 2004 01:00

Toestand van de staatsschuld eind januari 2004

Toestand van de staatsschuld eind januari 2004

Toestand van de staatsschuld eind januari 2004

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede: Vanaf januari 2004 maken de gedebudgetteerde schuld en de schuld van Alesh deel uit van de federale Staatsschuld en worden vermeld in een specifieke rubriek "Schuld van bepaalde instellingen waar de federale Staat in de financiële lasten tussenkomt". Deze nieuwe rubriek bedraagt 5,08 mrd EUR in januari 2004. De hiernavermelde commentaren evenals de tabellen in bijlage beperken zich tot de evolutie van de schuld uitgegeven of overgenomen door de Staat. Ze betreffen deze nieuwe rubriek niet. Op het einde van de maand januari bedroeg de netto-schuld (bruto-schuld, verminderd met de beheersverrichtingen) van de federale overheid 258,60 mrd EUR. Dit is een vermeerdering van 0,73 mrd EUR ten opzichte van de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van een netto te financieren saldo voor de maand januari van 4,16 mrd EUR en van diverse technische factoren (zie bijlage) ten belope van - 3,43 mrd EUR. Soms vertoont de toestand van de schuld belangrijke maandelijkse schommelingen. Deze zijn niet noodzakelijk een weerspiegeling van de evolutie van de schuld zelf, die op jaarbasis moet gemeten worden. Inzake de schuldevolutie van de maand januari 2004 kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden : - De certificaten IMF zijn niet meer in de statistieken van de schuld van de federale Staat opgenomen. Dat stemt met een vermindering van 3,46 mrd EUR overeen. -"Schatkistbons - Zilverfonds" werden op 22 januari 2004 uitgegeven voor een bedrag van 5,30 mrd EUR. - De Schatkist heeft een nieuwe lineaire obligatielening uitgegeven : de OLO 303, eindvervaldag 28 september 2014. De lening werd uitgegeven onder pari (99,783%). Ten einde een voldoende volume bij de uitgifte en bijgevolg liquiditeit te waarborgen en om een ruimere plaatsing bij buitenlandse investeerders te bewerkstelligen, werd bij de uitgifte een beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 mrd EUR te plaatsen. Het gaat om een nieuwe benchmark OLO op 10 jaar met rentevoet 4,25%. - De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 5,54 mrd EUR. Eind januari 2004 vertegenwoordigt de schuld op halflange en lange termijn 88,6 % van het uitstaand bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,0 % op het einde van de maand januari 2003. De schuld in euro vertegenwoordigt 98,1 % van dit uitstaand bedrag, ten opzichte van 97,7 % op dezelfde datum van vorig jaar.