05 jul 2013 19:51

Toetreding tot het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat de Belgische toetreding tot het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie regelt.

Het International Renewable Energy Agency (IRENA) werd opgericht op initiatief van Duitsland. De stichtingsconferentie vond plaats in Bonn op 26 januari 2009. Het statuut van IRENA, dat de ministerraad nu goedkeurt en aan het parlement voorlegt, is het oprichtingsverdrag van de organisatie. Het is op 8 juli 2010 in werking getreden.

IRENA is een universele organisatie waarvan het lidmaatschap open staat voor alle lidstaten van de Verenigde Naties. België zelf heeft de toetreding aangevraagd op 28 april 2011. Het aantal lidstaten of landen dat lidmaatschap heeft  aangevraagd, bedraagt op dit moment 156.

IRENA promoot de wijdverspreide toepassing van alle vormen van hernieuwbare energie zoals bio-energie, geothermische energie, waterkracht, maritieme energie, zonne-energie en windenergie.

Het statuut van IRENA wordt beschouwd als een gemengd verdrag. Hernieuwbare energie is in België op de eerste plaats een bevoegdheid van de gewesten. De gewesten zullen dan ook hoofdzakelijk (voor 60%)  instaan voor de betaling van de financiële bijdrage aan de organisatie. De resterende 40% wordt betaald door de federale overheid, en zal gelijk verdeeld worden tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Economie.