20 jul 2012 21:46

Toetreding van België tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met Grote Steden Paul Magnette om de Belgische deelname aan het Europees kennisnetwerk EUKN in het kader van de toetreding van België tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTC)verder te zetten.

Het EUKN-netwerk (European Urban Knowledge Network), dat werd opgericht tijdens de vergadering van de Europese ministers bevoegd voor stedelijk beleid van 30 november 2004, beoogt de uitwisseling van kennis te bevorderen tussen stedelijke gemeenschappen via colloquia, studies en websites, opdat efficiënte en positieve praktijken goed naar waarde worden geschat. Elf landen maken er deel van uit en het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

In 2010 besloot het EUKN-directiecomité om het netwerk te formaliseren onder de vorm van een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, een nieuw samenwerkingsinstrument op Europees niveau. De EGTC staat open voor EU-lidstaten, regionale of plaatselijke overheden, verenigingen en alle andere publiekrechtelijke instanties. Ze biedt de overheden en instanties uit verschillende landen de mogelijkheid zich te verenigen zonder dat de nationale parlementen daarvoor geratificeerde internationale overeenkomst moeten tekenen. Ze brengt tevens verschillende politieke, praktische en juridische voordelen met zich mee.

De ministerraad keurt het voorstel van conventie en de statuten van de EGTC goed. Een voorstel van samenwerkingsovereenkomst met de gewesten zal worden voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Huisvesting en Stedenbeleid