01 dec 2023 16:15

Toewijzing van opdrachten aan de Algemene Administratie van de Thesaurie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat opdrachten in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied toewijst aan de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Deze administratie voert al bepaalde taken uit die door Europese bepalingen worden toegewezen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Het ontwerp verankert deze bevoegdheid reglementair en duidt de Algemene Administratie van de Thesaurie aan als de bevoegde autoriteit voor de opdrachten aan haar toegewezen door de Europese bepalingen in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voert de Europese bepalingen inzake beperkende maatregelen uit voor wat betreft de aanduiding van de bevoegde autoriteit betreffende de opdrachten in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de bevoegde autoriteit betreffende de opdrachten in het kader van de beperkende maatregelen op financieel gebied, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten