17 sep 2019 11:13

Topmanager bij de federale overheid: nog altijd hoofdzakelijk mannen

Uit de studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat vrouwen nog steeds duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies in het Belgische ambtenarenapparaat, en in het bijzonder op federaal niveau.

In 2017 maakten vrouwen slechts 29% uit van de hoogste, eerste graad van de hiërarchie van de totale federale overheid (d.w.z federale overheidsdiensten en andere overheidsinstellingen zoals het RIZIV of het Voedselagentschap), en dit ondanks een koninklijk besluit dat in 2012 werd goedgekeurd en dat quota van een derde van elk geslacht in de directiecomités invoerde.

Een meer gedetailleerde analyse - waarbij alleen rekening wordt gehouden met de federale overheidsdiensten (FOD's) - brengt enkele zeer ongelijke directiecomités aan het licht. Zo telde het directiecomité van de FOD Financiën in 2017 slechts 4 vrouwen tegenover 16 mannen en dat van de FOD Justitie 2 vrouwen tegenover 9 mannen. Bij de FOD Volksgezondheid was er zelfs geen enkele vrouw tegenover 6 mannen. Tot slot was er zowel in 2012 als in 2017 slechts één vrouw voorzitter van het directiecomité van een FOD.

Met zulke cijfers hinkt de top van het federale niveau achterop ten opzichte van de deelstaten. Terwijl in 2017 slechts 1 op 8 topmanagers van FOD's een vrouw was, waren er 4 vrouwen tegenover 5 mannen in het Waals Gewest, 2 vrouwen en 5 mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2 vrouwen en 8 mannen in de Federatie Wallonië-Brussel en 2 vrouwen tegenover 9 mannen in Vlaanderen.

Als men de situatie op Belgisch federaal niveau vergelijkt met die van de andere landen van de Europese Unie, dan zit België ook in de staart van het peloton. Slechts 2 op de 10 leden van het directiecomité van een federale overheidsdienst is een vrouw, op Europees niveau is dit 4 op de 10.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, stelt dat "de federale overheid het voorbeeld moet geven en bijkomende inspanningen moet leveren om meer gendergelijkheid te realiseren aan de top van de federale administratie".
Daarom vraagt het Instituut aan de volgende federale regering om zich ertoe te verbinden om het koninklijk besluit van 2012 strikt uit te voeren en de volgende bijkomende maatregelen te treffen:
- een jaarlijkse monitoring van alle benoemingsbesluiten voor managementfuncties;
- een expliciete motiveringsplicht opleggen wanneer wordt afgeweken van genderquota.

Het Instituut beveelt verder aan om een strategisch plan gelijkheid-diversiteit aan te nemen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ambtenarenzaken en een verantwoordelijke voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan te stellen binnen de FOD Beleid en Ondersteuning. Die persoon zou dan belast worden met de opvolging van het koninklijk besluit van 2012 en het plan gelijkheid-diversiteit bij de overheid.

 

U kan de studie raadplegen op de website van het Instituut: http://igvm-iefh.belgium.be.

 

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
02 233 43 92
http://igvm-iefh.belgium.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.