20 okt 2022 14:41

Transformatiefonds: aanpassing van de investeringsscope van het stabiliteitsdeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een aanpassing van de investeringsscope van het stabiliteitsdeel van het Transformatiefonds.

In het kader van de energiemaatregelen die genomen werden als gevolg van de energiecrisis, werd er in de kern van 16 september 2022 beslist om de investeringsscope van het Belgian Recovery Fonds, dat deel uitmaakt van het Transformatiefonds, uit te breiden. Het Transformatiefonds bestaat uit twee onderdelen, een relancedeel (500 miljoen euro) en een ecologische-transitiedeel (250 miljoen euro). Het relancedeel werd toevertrouwd aan de nieuw opgerichte dochtervennootschap van de FPIM, “Relaunch for Future”. Deze dochtervennootschap investeert in de relancenoden op korte termijn. De investeringen in de korte-termijnrelance gebeuren via de regionale relance-initiatieven en via een eigen federaal fonds (Belgian recovery Fund) dat werd opgericht om, in aanvulling op de regionale initiatieven, vanuit de federale regering te investeren in bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze bedrijven, met meer dan 5 VTE’s, die omwille van de coronacrisis hun eigen vermogen willen versterken, moeten kunnen aantonen dat ze eind 2019 leefbaar waren en dat nu nog steeds zijn.

De energiecrisis heeft een ernstige impact op de Belgische economie en de financiële situatie van veel ondernemingen. Daarom stelt het ontwerp van koninklijk besluit de gespecialiseerde dochtervennootschap in staat om te participeren in investeringsvehikels waarvan de scope wordt uitgebreid tot investeringen die de onmiddellijke gevolgen van deze crisis voor de balansstructuur van de ondernemingen kunnen opvangen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen