29 jan 2021 17:27

Transformatiefonds: gedelegeerde opdrachten aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om opdrachten over te dragen aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Aan de FPIM wordt in de eerste plaats een gedelegeerde opdracht van solvabiliteit en relance toevertrouwd, die erin bestaat een gespecialiseerde dochtervennootschap op te richten met als doel:

  • deel te kunnen nemen aan elk investeringsfonds dat respectievelijk zou worden opgericht door de gewestelijke investeringsmaatschappijen van elk van de gewesten en waarvan het investeringsbeleid gericht zou zijn op investeringen in de door de coronacrisis getroffen bedrijven, maar waarvan de financiële structuur gezond was op 31 december 2019. De bedoeling is ook om deel te kunnen nemen aan een federaal investeringsfonds dat op federaal niveau investeert in gelijkaardige bedrijven die niet onder het gewestelijk initiatief vallen of - in voorkomend geval - aan directe investeringen met hetzelfde doel
  • investeringen te doen in verband met mobiliteit, digitale transformatie, inclusie en skills, waarbij het "Do No Significant Harm"-principe steeds wordt nageleefd

De FPIM  krijgt vervolgens een gedelegeerde transitieopdracht toevertrouwd om deel te nemen aan de oprichting van een investeringsfonds dat wil investeren in de ecologische transitie.