26 aug 2016 11:25

Trends bevestigd: armoederisico daalt bij ouderen maar blijft hoog bij laaggeschoolden in België. Huishoudinkomens stagneerden sinds 2010.

Uit de nieuwe EU-SILC 2015 cijfers over de inkomens en levensomstandigheden in Europa blijkt dat binnen de Belgische bevolking het armoederisico bij ouderen daalt, terwijl het sterk verhoogd blijft voor laaggeschoolden. Kinderen hebben voor het eerst het hoogste armoederisico van alle leeftijdscategorieën.  De resultaten bevestigen dus de sociaal-economische trends die in eerdere analyses van de FOD Sociale Zekerheid al naar voren kwamen.  De analyse wijst er ook op dat de huishoudinkomens stagneerden sinds 2010.

Armoederisico ouderen daalt tot niveau van globale bevolking
Een belangrijke doelstelling van de Europa 2020-strategie is het reduceren van het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit risico blijft stabiel voor de globale bevolking ( 21,1%  in 2015 t.o.v. 21,2% in 2014) hoewel er bij ouderen en laaggeschoolden tegengestelde trends worden vastgesteld.
Onder ouderen daalt het armoederisico verder tot 15,2% (16,1% in 2014).  Het nadert zo het gemiddelde risiconiveau van de hele bevolking. De verbetering is vooral merkbaar bij 65+’ers met lage inkomens.  Het mediane inkomen bij ouderen verbetert slechts in zeer beperkte mate ten opzichte van het mediane inkomen bij -65-jarigen.
Armoederisico bij kinderen voor het eerst hoger dan bij andere leeftijdscategorieën
Het armoederisico voor kinderen (<18 jaar) daalt tussen 2014 en 2015 licht van 18,8% tot 18%.  In 2015 is het armoederisico onder minderjarigen, mede door de daling onder ouderen, wel voor het eerst hoger dan onder de andere leeftijdscategorieën. 
Stabiele inkomensongelijkheid en stagnerende inkomens
De inkomensongelijkheid in België blijft ook volgens de nieuwe cijfers laag en zeer stabiel. Tussen de eerste metingen in 2004 en 2009 nam het beschikbaar equivalent huishoudinkomen over alle inkomensklassen  in ongeveer gelijke mate (+/-10%) toe.  Daarna stagneerden de huishoudinkomens tot de laatste observatie in 2015 (inkomens 2014).
Stabiele inkomensverdeling maar polarisering tussen hoog-en laaggeschoolden op actieve leeftijd
Tussen 2009 en 2014 werd een stabiele verdeling vastgesteld van het beschikbaar inkomen over de huishoudens.  Zowel de inkomensniveaus als de inkomensongelijkheid bleven stabiel. Toch hebben zich onder de laagste inkomensniveaus wel verschuivingen voorgedaan. Ouderen kwamen vaker in hogere inkomensniveaus terecht, terwijl laaggeschoolden op actieve leeftijd meer tot de laagste inkomensklassen gingen behoren.  Het armoederisico onder laaggeschoolden op actieve leeftijd steeg sterk tussen 2004 (21,4%) en 2014 (28,5%). Tussen 2014 en 2015 stabiliseerde het rond 28%.
Deze tegengestelde bewegingen verklaren de stabiele armoedecijfers.  Ze lijken ook te wijzen op een groeiende inkomenskloof tussen laag- en hooggeschoolden onder de bevolking op actieve leeftijd.

Contact

Rudi Van Dam         | expert bij de FOD Sociale Zekerheid
0473 63 61 35       | Rudi.Vandam@minsoc.fed.be
Sébastien Bastaits | expert bij de FOD Sociale Zekerheid
0471 51 64 88        | Sebastien.Bastaits@minsoc.fed.be
Persdienst FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29       |  Press@minsoc.fed.be I @FODSZ

Meer informatie

De EU-SILC enquête naar inkomens en levensomstandigheden wordt jaarlijks georganiseerd bij een panel van Europese huishoudens.  Dankzij deze enquête kan op Europees niveau de evolutie van het risico op armoede of sociale uitsluiting opgevolgd worden. In België worden de gegevens van de EU-SILC enquête verzameld door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.
De analyse van deze gegevens door de FOD Sociale Zekerheid bestaat in het Nederlands en het Frans.
U vindt op de website ook de recentste van de voorgaande studies waar in deze tekst naar verwezen wordt: http://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-sociale-bescherming-belgie

 

bijlage: Grafiek: Stabiele inkomensverdeling – stagnerende huishoudinkomens. Reële evolutie van deciel- en percentielgrenzen van het equivalent beschikbaar huishoudinkomen op jaarbasis (in euro, index 2015, België)