22 jun 2018 16:30

Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie.

Het voorontwerp beoogt de vervanging van de wet van 13 mei 1999 over dit tuchtstatuut door de volgende doelstellingen na te streven: vereenvoudiging, professionalisering, optimalisering, transparantie en harmonisatie. De krachtlijnen van deze nieuwe tuchtwetgeving zijn:

 • de vermindering van het aantal tuchtoverheden: het voorontwerp kent een centrale rol toe aan de 'CEO', namelijk de korpschef binnen de lokale politie, de commissaris-generaal en de directeurs-generaal binnen de federale politie en de inspecteur-generaal binnen de algemene inspectie, waardoor de politieke overheden bespaard blijven van de materiële procedurelast
 • de burgemeester, het politiecollege en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie beschikken, volgens bepaalde modaliteiten, evenwel over een evocatierecht
 • de tuchtstraffen worden gemoderniseerd en gerationaliseerd, waarbij vijf straffen worden voorgesteld:
  • de blaam
  • de inhouding op de wedde (max. 36 maanden)
  • de terugzetting in loonschaal gedurende zes jaar
  • het ontslag van ambtswege
  • de afzetting

De tuchtstraffen van de inhouding op de wedde en de terugzetting in de loonschaal kunnen voorwaardelijk zijn.

 • de 'CEO' bevoegd voor de schorsing bij ordemaatregel en de politieke overheden beschikken ook hier over een positief injunctierecht
 • aan de 'CEO' wordt de bevoegdheid verleend om al de tuchtstraffen op te leggen; als deze echter een sanctie van voorwaardelijke terugzetting in loonschaal of een hogere sanctie voorstelt, kan het personeelslid een verzoek tot heroverweging indienen bij de tuchtraad, waarvan het advies niet bindend is
 • de inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde woont van rechtswege elke zitting van de tuchtraad bij en verleent zijn deskundigenadvies
 • het opsplitsen van de procedure in goed afgebakende fasen gekoppeld aan vervaltermijnen

Het voorontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen, en vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.