24 dec 2021 09:15

Tweede schijf van de toelage ‘overstromingen’ voor de OCMW’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toelage ‘overstromingen’ voor de doelgroep van OCMW’s in de getroffen gemeentes.

Het ontwerp beoogt een herverdeling van de tweede schijf van 10 miljoen euro van de toelage ‘overstromingen’ voor de doelgroep van OCMW’s in de getroffen gemeenten.

Deze herverdeling onder de OCMW’s gebeurt in verhouding tot het aantal getroffen gezinnen op het grondgebied van hun gemeente, volgens de definitieve berekening van het betrokken Gewest.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage “overstromingen” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen