14 sep 2012 12:42

Tweedekansondernemersschap

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het tweedekansondernemersschap inrichten. Het tweedekansondernemersschap is een maatregel van de relancestrategie die de ministerraad op 20 juli 2012 heeft voorgesteld (zie ook de kadernota over de relancestrategie bij die ministerraad). 

De sociale verzekering wordt op drie punten aangepast bij het faillissement van de zelfstandige:

  • de termijn om een aanvraag voor de faillissementsverzekering in te dienen wordt verlengd tot twee trimesters
  • de zelfstandige kan meermaals aanspraak maken op de faillissementsverzekering maar de totale duur is beperkt tot 12 maanden 
  • de faillissementsverzekering wordt uitgebreid tot de gewongen stopzettingen wegens natuurrampen, brand, vernietiging van professioneel materiaal en sommige allergieën. 

De ministerraad gaf ook zijn fiat voor nota die de verzekeringsfondsen voor zelfstandigen informeert over de nieuwe regeling, die op 1 oktober 2012 in werking treedt, en over de behandeling van de dossiers. 

De ontwerpen worden voor advies aan het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen voorgelegd en aan de Raad van State.

*voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 
*ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.