25 feb 2011 16:25

Twin peaks

Toezicht op de financiële sector voortaan volgens het twin-peaksmodel

Toezicht op de financiële sector voortaan volgens het twin-peaksmodel

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de nieuwe organisatie van het toezicht op de Belgische financiële sector volgens het twin-peaksmodel. Dat model komt structureel tegemoet aan de twee hoofddoelen van het financiële toezicht:

  • de Nationale Bank van België (NBB) wordt verantwoordelijk voor de macro- en micro-economische stabiliteit van het financiële stelsel
  • de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) wordt verantwoordelijk voor de waarborg op een loyale, billijke en professionele behandeling van de klanten (gedragsregels) 

De implementatie van het twin-peaksmodel vanaf 1 april 2011 houdt in dat het individuele prudentiële toezicht op de financiële instellingen die cliëntengelden mogen aanhouden (het microprudentieel toezicht), wordt overgedragen van de CBFA naar de NBB. De bank zal die nieuwe bevoegdheid uitoefenen naast het macro-economische toezicht. 

De CBFA zal haar actieterrein uitbreiden en ook toezicht houden op de naleving van de gedragsregels voor de financiële tussenpersonen, zodat ze een loyale, billijke en professionele behandeling van hun cliënten kan waarborgen.

De organisatie van het toezicht op de financiële sector in België wordt zo aangepast aan de tendenzen in Europa en de eurozone.

Het ontwerp van koninklijk besluit past het twin-peaksmodel toe. Hierdoor is de herziening van niet minder dan 25 wetten en een aantal uitvoeringsbesluiten nodig.

(*) tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.