07 feb 2014 18:31

Uitbetaling van overuren van federale personeelsleden voor onvoorziene omstandigheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister, belast met Ambtenarenzaken, Koen Geens en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een tijdelijke regeling inhoudt voor de betaling van overuren aan het personeel van de federale openbare diensten, in geval van onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen.

Het besluit van de Regent van 30 maart 1950, dat de toelagen voor buitengewone prestaties regelt, wordt met één jaar verlengd. De maatregel heeft als doel de betaling van overuren, zonder toekenning van inhaalrust, niet in het  gedrang te brengen in geval van onvoorziene omstandigheden. De tijdelijke regeling zorgt voor de continuïteit van de betaling, totdat een definitieve oplossing in het Comité A met de vakbonden wordt overeengekomen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten