02 jun 2006 16:13

Uitbreiding basisbankdienst

Wijziging van de wet op de basisbankdienst

Wijziging van de wet op de basisbankdienst

Op initiatief van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, worden een aantal wijzigingen aangebracht aan de wet op de basisbankdienst. Die wet op de basisbankdienst gaf iedereen vanaf 1 september 2003 recht op een basisdienstverlening in de bank. Na recente evaluatie van de wet blijkt dat de basisbankdienst goed wordt toegepast. De banken respecteren de wet en bieden inderdaad de basisbankdienst aan. Toch duiken er hier en daar nog problemen op. Er glippen immers nog steeds mensen door de mazen van het net, die dan niet van een basisbankdienst kunnen genieten. Het werd dus hoog tijd om de wet uit te breiden, zodat de rechten van de consument in de banksector optimaal gegarandeerd blijven. Dankzij deze wetswijzigingen zullen meer mensen toegang krijgen tot een basisbankdienst en kunnen minder rekeningen geweigerd of afgesloten worden. Dankzij de invoering van de basisbankdienst werd komaf gemaakt met de discriminatie in de banksector. Vanaf 1 september 2003 heeft iedereen recht om een zichtrekening te openen. Na evaluatie van de wet die deze basisbankdienst regelt, bleek dat de wet goed wordt toegepast. Maar ondanks dat bleken er toch nog wat tekortkomingen in de wet. Zo glippen er nog steeds bepaalde mensen door de mazen van het net. Om op deze tekortkomingen een antwoord te geven en de rechten van de consument in de banksector te kunnen blijven garanderen, voert de minister een aantal wijzigingen door. Ten eerste worden de toegangsvoorwaarden tot de basisbankdienst uitgebreid. Vandaag hebben mensen enkel recht op een basisbankdienst als er niet meer dan 2.500 euro op hun spaarrekening staat. Wie een consumentenkrediet heeft, komt niet in aanmerking voor een basisbankdienst. Voortaan mag je zowel een consumentenkrediet als een spaarrekening hebben, mits de som van beiden niet hoger is dan 6.000 euro. En mensen die een afbetalingsplan volgen, mogen ook niet meer worden geweigerd voor de basisbankdienst. Daarnaast is er bepaald dat banken iedere 6 maanden een verslag moeten bezorgen aan de Bemiddelingsdienst Banken over het aantal geopende rekeningen, de weigeringen en de motivering ervan. Zo kan worden nagegaan of de wet juist wordt toegepast. Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet tot instelling van een basisbankdienst en het ontwerp van KB tot wijziging van het KB houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen gaan voor advies naar de Raad van State.