14 dec 2017 16:37

Uitbreiding reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huidige reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen aanvult.

Het ontwerp heeft als doel om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu nog meer te beschermen tegen het gevaar van ioniserende stralingen aan de hand van een uitbreiding van het huidige reglementair stelsel. Om de aanleiding tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties te vermijden, wordt de veiligheid in bestaande of te vergunnen inrichtingen verhoogd. 

Recente praktijksituaties hebben aangetoond dat er ruimte is voor verbetering van de huidige regelgeving om opeenstapelingen van passiva aan radioactief afval te vermijden, in het bijzonder bij inrichtingen die failliet zijn gegaan. 

Het ontwerp kan ook gezien worden als een verscherping van de voorwaarden rond geproduceerd radioactief afval, en zo bijdragen tot de doelstellingen van de richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven