26 aug 2016 14:17

Uitbreiding stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven voor verkiezingen Gewestparlementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de uitbreiding van het stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven voor verkiezingen van de Gewestparlementen.

Sinds 2003 mogen de Belgen die in het buitenland verblijven, deelnemen aan de verkiezing van het federaal parlement. Om de geëxpatrieerden volledig te betrekken in het democratische leven van de Belgische instellingen, voorziet het regeerakkoord erin om de stemming voor de verkiezing van de Gewestparlementen uit te breiden naar de Belgen die in het buitenland verblijven.

De eerste fase om deze uitbreiding te bereiken, is de wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, die de hoedanigheid van de kiezer voor het Waals Parlement en het Vlaams Parlement en de hoedanigheid van de kiezer voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement definiëren. Het principe van de stemming door de Belgen in het buitenland zal dus voor de verkiezing van de regionale parlementen worden verworven. Het gaat om Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke beroepsposten.

In een tweede fase worden wijzigingen aangebracht aan de gewone wetten van 12 januari 1989 en van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (verkiezing van het Waals en Vlaams Parlement) om de aanhechtingscriteria voor de Belgen in het buitenland bij een Belgische gemeente te bepalen. Deze aanhechting aan een bepaalde Belgische gemeente bepaalt aan welke regionale verkiezing de Belg in het buitenland het recht heeft om deel te nemen. In overeenstemming met het regeerakkoord, zullen de Belgen in het buitenland voor de verkiezing van het Gewestparlement aan een Belgische gemeente worden gehecht op basis van dezelfde criteria als deze in het Kieswetboek voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Tijdens deze tweede fase gebeurt ook een soortgelijke wijziging aan de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om het stemrecht bij de verkiezing van dit parlement uit te breiden naar de Belgen die in het buitenland verblijven.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.