29 mrt 2024 16:57

Uitbreiding toepassingsgebied van flexi-jobs in de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het toepassingsgebied voor flexi-jobs in de Duitstalige Gemeenschap uitbreidt naar drie bijkomende sectoren.

Het gaat om de volgende sectoren:

  • werknemers en werkgevers met kinderopvang als hoofdactiviteit (NACE-code 88.91)
  • het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs
  • de werknemers en de werkgevers uit de sport- en cultuursector, voor zover de werkgevers niet onder dezelfde wet van 5 december 1968 ressorteren en hun hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90

De uitbreiding is geldig vanaf 1 juli 2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.