29 mrt 2019 17:03

Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.

Het voorontwerp voorziet om de handhavingsbevoegdheden van de lokale besturen in het kader van openbare orde gevoelig te verhogen, maar wil tegelijkertijd ook een wettelijke basis creëren om de burgemeester ondubbelzinnig bevoegdheden te geven ter voorkoming van ernstige en georganiseerde criminaliteit. Het moet gemeenten in staat stellen om na een voorafgaandelijke risicoanalyse, een gemeentelijke politieverordening te nemen dat het mogelijk maakt om uitbatingen van publiek toegankelijke inrichtingen te onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. De resultaten van het integriteitsonderzoek kunnen aangewend worden om een vergunning niet af te leveren, te schorsen of op te heffen, dan wel een uitbating te sluiten.

Daarnaast richt het voorontwerp de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) op. Deze zal de informatiepositie van de in het voorontwerp opgenomen overheden versterken, indien zij overgaan tot het toekennen van een vergunning of een subsidie of het gunnen van een overheidsopdracht of concessie. DIOB zal onafhankelijk opereren, en geplaatst worden onder het gezag van de minister van Justitie en de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.