07 dec 2018 16:54

Uitbreiding van de maatregel over de 'gasconvector' in het kader van energiepreventie door OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregel over de 'gasconvector' uitbreidt om de inspanningen van de OCWM’s te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de preventiemaatregelen voor hun energiegebruikers.

De maatregel over de 'gasconvector' kent een premie toe aan de personen die hun verwarmingsinstallatie op elektriciteit of op steenkool vervangen door een gasconvector. Het blijkt dat deze maatregel zeer weinig gebruikt wordt, voornamelijk omdat de doelgroep over het algemeen niet de eigenaar is van zijn woning en het niet mogelijk is om de vervanging uit te voeren zonder het akkoord van de eigenaar.

Het ontwerp breidt de maatregel dan ook uit. Dit zou de OCMW’s toelaten het hoofd te bieden aan een daling van de beschikbare middelen voor preventiekosten en op die manier de preventiemaatregelen op vlak van energie voor de meest hulpbehoevenden voort te zetten. De maatregel wordt zo ook energie-efficiënter.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering