25 nov 2016 17:36

Uitbreiding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) voor bepaalde categorieën van werknemers

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie de Block en minister van Werk Kris Peeters, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om voortaan een Dimona-aangifte toe te passen voor bepaalde categorieën van werknemers.

Concreet gaat het om werknemers die in de loop van een kalenderjaar maximum 25 arbeidsdagen presteren. Het gaat hierbij in hoofdzaak om prestaties bij diverse overheidsdiensten of door de overheid erkende organisaties op het vlak van sportinitaitie, socio-culturele vorming, vakantiekampen, sportmanifestaties, etc.

Een klassieke Dimona-aangifte bij de RSZ zal de vroegere elektronische aangifte van tewerkstelling bij de Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid vervangen.

Deze wijziging heeft een aantal voordelen op technisch vlak. Daarnaast vergemakkelijkt de wijziging ook de controle op de correcte toepassing van de regelgeving en versterkt aldus ook de strijd tegen de sociale fraude.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.