20 mei 2016 18:11

Uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van leefloon - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van een leefloon.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, voert de uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument uit waar het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor staat. Deze uitbreiding is deel van een hervorming en houdt in dat er voorwaarden worden verbonden aan de toegekende steun. Het gaat om voorwaarden die beide partijen aangaan en die wederzijdse verplichtingen en verbintenissen inhouden. Verder bestaat het doel van de begeleiding erin om via bepaalde doelen en welbepaalde acties ervoor te zorgen dat de OCMW-gerechtigde geleidelijk aan zelfstandiger wordt en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en zich kan integreren op de arbeidsmarkt. 

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie