13 jul 2012 12:33

Uitbreiding van het Comité voor advies inzake biociden

De ministerraad beslist op intiatief van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet de samenstelling van het Comité voor advies inzake biociden uit te breiden*.

Het Comité voor advies inzake biociden, dat de aanvragen voor het op de markt brengen van biociden moet goedkeuren, bestaat voortaan uit 17 leden: 

 • een voorzitter, die behoort tot het wetenschappelijk personeel van een wetenschappelijke instelling of centrum van de FOD Volksgezondheid of een universitair centrum in België of in de EU
 • een ondervoorzitter die tot de technische deskundigen van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid behoort
 • vijf leden die tot de technische deskundigen van het DG Leefmilieu behoren
 • een lid dat tot de technische deskundigen van het DG Leefmilieu dienst inspectie behoort
 • een lid dat tot het Antigif-Centrum behoort
 • een lid dat tot het wetenschappelijk personeel van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) behoort
 • een vertegenwoordiger per gewest
 • een lid dat tot de technische deskundigen van het Federaal Agentschap voor voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) behoort
 • een lid dat tot de technische deskundigen van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en de gezondheidsproducten (FAGG) behoort
 • een lid dat tot de technische deskundigen van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg behoort
 • een lid dat tot de technische deskundigen van het DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid behoort

Voor een geldige vergadering moeten ten minste zeven leden aanwezig zijn.

Het ontwerp van kb bepaalt eveneens de zitpenningen. Het wordt voor advies aan de Raad  van State voorgelegd.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden