20 jul 2016 18:50

Uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt over het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, in het kader van de uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de nodige modaliteiten en wijzigingen die in het koninklijk besluit van 11 juli 2002 moeten worden aangebracht ter uitvoering van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 over het recht op maatschappelijke integratie. Dit wetsontwerp, dat geagendeerd is op de plenaire vergadering van de Kamer op 14 juli 2016, breidt het begeleidingsinstrument uit waar het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) voor staat.

Er worden voorwaarden verbonden aan de toegekende steun, voorwaarden die beide partijen binden en wederzijdse verplichtingen en verbintenissen inhouden. Het doel van de begeleiding bestaat erin om in onderling overleg bepaalde doelen en welbepaalde acties stappen te zetten zodat de OCMW-gerechtigde geleidelijk aan zelfstandiger wordt en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Wanneer de betrokkene immers rechtmatig over rechten moet beschikken die het gevolg zijn van zijn menselijke waardigheid, moeten deze rechten afgestemd zijn op plichten, meer bepaald op het vlak van samenwerking.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.