20 jul 2023 18:32

Uitkeringen voor zelfstandigen bij de geboorte van een levenloos kind

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in de regelgevingen betreffende de uitkering moederschapshulp, de vaderschaps- en geboorte-uitkering en de rouwuitkering voor zelfstandigen.

Het sociaal statuut voor zelfstandigen voorziet verschillende uitkeringen die kaderen in de verzoening van het privé- en professioneel leven, onder andere de uitkering moederschapshulp, de vaderschaps- en geboorte-uitkering en de rouwuitkering. Deze uitkeringen kunnen ook toegekend worden indien er een akte van levenloos kind wordt voorgelegd.

In de desbetreffende regelgevingen wordt uitdrukkelijk ingeschreven dat de uitkering kan toegekend worden op voorwaarde dat de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd.

Het ontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd.