08 jul 2005 17:00

Uitoefening gezondheidsberoepen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

Het eerste ontwerp vult het artikel 44ter aan, om het vrije verkeer van huisartsen in de Europese Unie toe te laten. Het tweede ontwerp laat het vrije verkeer van tandartsen-specialisten toe. Sinds 1 juni 2002 zijn er 2 bijzondere beroepstitels voor tandartsen-specialisten erkend in België. Artikel 44quinquies wordt aangepast, zodat de onderdanen die voldoen aan de Richtlijn Tandartsen kunnen worden gelijkgesteld met de houders van een Belgische erkenning als tandarts-specialist. Het derde ontwerp zet de twee bepalingen van de Europese Richtlijn (**) in Belgisch recht om. Dankzij de eerste bepaling kunnen de personen die een aanvraag tot beroepserkenning hebben ingediend in beroep gaan, wanneer hun aanvraag is afgewezen of wanneer er geen beslissing binnen de toegestane termijn is genomen. Volgens de tweede bepaling moet men negatieve beslissingen naar behoren motiveren. (*) nr 78 van 10 november 1967. (**) 2001/19/EEG.