15 dec 2023 18:34

Uitsluiting van bepaalde sectoren van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat de mogelijkheid invoert om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit, zoals bedoeld in de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel om in de wet van 26 juni 2002 de mogelijkheid in te schrijven dat de Koning bepaalde sectoren kan uitsluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit.  Hiertoe wordt artikel 2, 3°, b, van de wet van 26 juni 2002  aangevuld met een lid dat de rechtsgrond zal bepalen voor een dergelijke uitsluiting door de Koning.

Deze mogelijkheid wordt voorzien wanneer de betrokken sector een structureel economisch sluitingsrisico kent. In dat geval kan de Koning, na eenparig advies van het bijzonder comité van het Sluitingsfonds, bepalen dat de sector moet worden beschouwd als behorend tot de profitsector voor de toepassing van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Het voorontwerp geeft zo uitvoering aan de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en het Bijzonder Comité van het Sluitingsfonds.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.