04 feb 2005 16:00

Uitstel invordering directe belastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (*)

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (*)

De programmawet van 27.12.2004 heeft een nieuwe maatregel ingevoerd die ertoe strekt uitweg te bieden aan natuurlijke personen die zich, ongelukkig en te goeder trouw, blijvend in een moeilijke fiscale situatie bevinden. Naast de in de wet gestelde voorwaarden voor het onbeperkt uitstel van invordering van de directe belastingen, wordt in een KB de verdere uitwerking van de in acht te nemen procedureregels en criteria bij de behandeling van de verzoeken en het treffen van de beslissingen opgenomen. Het KB regelt ook de werkingswijze van de commissie die de beroepen tegen de beslissingen van de directeur behandelt. (*) artikelen 413bis tot 413sexies.