28 jun 2012 16:21

Uitstel voor btw-belastingplichtigen - Faciliteiten zomervakantie 2012

De FOD Financiën deelt mee dat de btw-belastingplichtigen tijdens de zomervakantie 2012 faciliteiten genieten. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Aangiften

De uiterste datum voor indiening is 10 augustus 2012 in plaats van 20 juli 2012 voor:
• de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2012;
• de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het 2de kwartaal 2012.

De uiterste datum voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2012 is 10 september 2012 in plaats van 20 augustus 2012.

Opgaven

Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2012 evenals de maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2012, in te dienen uiterlijk op 10 augustus 2012 in plaats van 20 juli 2012.

De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2012 kan ingediend worden uiterlijk op 10 september 2012 in plaats van 20 augustus 2012.

Betalingen

De FOD Financiën herinnert eraan dat inzake de betalingen, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of het voorschot te betalen op de normale vervaldata, te weten uiterlijk 20 juli 2012 en 20 augustus 2012.

Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zal de rekening-courant gedebiteerd worden met de interesten, berekend overeenkomstig de bepalingen van het btw-Wetboek.

De interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 € niet overschrijdt. De belastingplichtigen kunnen hieromtrent verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.

In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de belastingplichtige.