17 jun 2014 12:59

Uitstel voor btw-belastingplichtigen - Faciliteiten zomervakantie 2014

De FOD Financiën deelt mee dat de btw-belastingplichtigen tijdens de zomervakantie 2014 faciliteiten genieten. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Aangiften

De uiterste datum voor indiening is 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014 voor:
• de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2014 
• de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het  2de kwartaal  2014

De uiterste datum voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2014 is 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014.

Opgaven

Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2014 evenals de maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2014, in te dienen uiterlijk op 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014. 

De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2014 kan ingediend worden uiterlijk op 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014.

Betalingen

De FOD Financiën herinnert eraan dat inzake de betalingen, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of het voorschot te betalen op de normale vervaldata, te weten uiterlijk 22 juli 2014 en 20 augustus 2014.

Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zal de rekening-courant gedebiteerd worden met de interesten, berekend overeenkomstig de bepalingen van het btw-Wetboek.

De interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 € niet overschrijdt.  De belastingplichtigen kunnen hieromtrent verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.

In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de belastingplichtige.