20 jul 2023 18:32

Uitvoering maatregelen begrotingscontrole inzake pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Pensioenen Karine Lalieux twee ontwerpen van koninklijk besluit goed en neemt kennis van een derde, die uitvoering geven aan de maatregelen afgesproken tijdens de begrotingscontrole in het domein van de pensioenen.

In overeenstemming met de begrotingscontrole beoogt:

  • het eerste ontwerp de bedragen van de minimumpensioenen op 1 januari 2024 aan te passen en de vierde verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen voorzien voor 1 januari 2024 te schrappen
  • het tweede ontwerp de met ingang van 1 januari 2024 voorziene verhoging van de drempel voor de inhouding van de bijdrage van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, op te heffen
  • het derde ontwerp de bedragen van de minimumpensioenen in de pensioenregeling van de ambtenaren, die waren voorzien voor verhoging op 1 januari 2024, aan te passen

Het eerste en het tweede ontwerp worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit inzake de aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2020 genomen met toepassing van artikel 132, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen