15 apr 2016 17:20

Uitvoering van de Europese verordening over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de Europese verordening uitvoert over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven.

De verordening stelt geharmoniseerde regels in om de beschikbaarheid van bepaalde chemische stoffen te beperken die particulieren kunnen misbruiken om er explosieven mee te vervaardigen en om te kunnen gebruiken voor terroristische aanslagen. De verkoop aan particulieren van deze chemische stoffen is dus verboden. De Europese verordening voorziet ook in een meldingsplicht voor verdachte transacties bij de verkoop van chemische stoffen en mengsels van deze stoffen.

Het voorontwerp van wet bevat een regeling voor de opsporing en vervolging van inbreuken op de verordening, de wet en haar uitvoeringsbesluiten, net als de straffen. Het voorontwerp van wet voorziet ook de mogelijkheid om, via koninklijk besluit, een vergunnings- en/of registratieregeling vast te leggen die een afwijking vormt op de beperkingen en verboden. Het zal ook mogelijk zijn om andere stoffen of mengsels dan deze bedoeld in de Europese verordening, aan dezelfde beperkingen en verboden onderhevig te maken.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van de verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursorsen voor explosieven