22 mei 2021 11:03

Uitvoering van de mededingingsregels door de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere uitvoering van de mededingingsregels.

Het voorontwerp zet richtlijn (EU) 2019/1 om, die ertoe strekt de mededingingsautoriteiten van de lidstaten middelen toe te kennen voor een doeltreffendere uitvoering van de mededingingsregels en ter waarborging van de goede werking van de interne markt. De richtlijn beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de nationale mededingingsautoriteiten, waaronder de Belgische Mededingingsautoriteit, in staat stellen de regels van de Unie met betrekking tot concurrentieverstorende praktijken integraal toe te passen door hen te voorzien van de nodige middelen daartoe
  • een echte gemeenschappelijke handhavingsruimte voor de uitvoering van de mededingingsregels van de Unie tot stand te brengen, met het oog op een coherente en uniforme toepassing van deze regels met betrekking tot mededingingsverstorende praktijken door alle mededingingsautoriteiten

Daartoe wordt voorzien in de volgende middelen:

  • de onafhankelijkheid van de nationale mededingingsautoriteiten waarborgen bij de handhaving van het mededingingsrecht en ervoor zorgen dat ze over de nodige middelen beschikken om hun werk te doen
  • de mededingingsautoriteiten doeltreffende onderzoeksinstrumenten ter beschikking stellen om inbreuken op het mededingingsrecht op te sporen en te beëindigen
  • ervoor zorgen dat alle nationale mededingingsautoriteiten doeltreffende en ontradende sancties kunnen opleggen
  • het versterken van de clementieregelingen als essentieel instrument voor het opsporen van kartels
  • mechanismen voor wederzijdse bijstand tussen mededingingsautoriteiten om de doeltreffendheid van de onderzoeken en beslissingen in heel de Unie te waarborgen

De omzetting van de richtlijn vereist wetswijzigingen om deze doelstellingen en middelen te verwezenlijken. Bovendien wordt het voorontwerp van wet aangevuld overeenkomstig het Regeerakkoord, dat meer slagkracht wil geven aan de Belgische Mededingingsautoriteit en deze wil versterken. De voorgestelde wijzigingen zijn een antwoord op de moeilijkheden die de Belgische Mededingingsautoriteit ondervindt bij de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Het voorontwerp van wet voert aldus verschillende wijzigingen in in het Wetboek van economisch recht, alsook een wijziging in het Strafwetboek.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) nr. 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving van de mededingingsregels en ter waarborging van de goede werking van de interne markt