23 okt 2002 17:00

Uitvoering van de programmawet

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 24 van de programmawet (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 24 van de programmawet (*).

Het ontwerp beoogt de terugbetaling, door het repartitiestelsel van het algemeen beheer aan het kapitalisatiestelsel van de lasten die voortvloeien uit de indexering, van de renten die dit laatste stelsel voor zijn rekening heeft genomen in 1996 en 1997. De aldus terugbetaalde bedragen zullen worden aangewend voor het opnieuw samenstellen van de wiskundige reserves van het kapitalisatiestelsel en het actuarieel evenwicht hiervan te waarborgen. (*) van 30 december 2001.