23 okt 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 oktober 2002.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 23 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.
De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 23 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de voornaamste punten van het voorontwerp van programma-wet uitgesponnen. De vijfhonderd bladzijden van deze tekst verzekeren niet alleen de uitvoering van de begrotingsbeslissingen, maar hernemen ook tientallen maatregelen tot versterking van het socio-economische weefsel van België (persbericht 1 van 23/10/2002). De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de consulaire bevolkingsregisters en de uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland (persbericht 2 van 23/10/2002). Meerdere voorontwerpen van wet inzake Justitie werden ook goedgekeurd: een voorontwerp van wet dat sommige bepalingen wijzigt van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek, namelijk wat betreft de Hoge Raad voor Justitie (persbericht 3 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (persbericht 4 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust (persbericht 5 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet tot omzetting van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (persbericht 6 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet rond terroristische misdrijven (persbericht 7 van 23/10/2002); Het voorontwerp van wet betreffende het sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoten van zelfstandigen (persbericht 8 van 23/10/2002), is ingevoegd in het voorontwerp van programma-wet. De Eerste Minister heeft ook het principe bevestigd van de herschikking van de deelname van de Belgische strijdkrachten aan internationale vredesoperaties (persbericht 9 van 23/10/2002); De Eerste Minister heeft dan nog de nadruk gelegd op verschillende beslissingen met internationale draagwijdte: twee voorontwerpen van wet waardoor de overnameovereenkomsten van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, tussen de Beneluxstaten en respectievelijk de Republiek Hongarije en Roemenië, aan het Parlement kunnen worden voorgelegd (persbericht 10 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet rond de instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie (persbericht 11 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad alsook de drie aanvullende protocollen, te weten het Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel; het Protocol tegen smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, en het Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan (persbericht 12 van 23/10/2002); De Ministerraad keurde ook de volgende punten goed: de aanduiding van een nieuw lid voor de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB), ter vervanging van een ontslagnemend lid (persbericht 13 van 23/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van parken door de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (persbericht 14 van 23/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector voor de O.C.M.W.'s van Doornik en Poperinge (persbericht 15 van 23/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de verkoop, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen (persbericht 16 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet rond diverse bepalingen met het oog op de sociale verkiezingen van 2004 (persbericht 17 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van de tankstations (persbericht 18 van 23/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24 van de programmawet (persbericht 19 van 23/10/2002); het afsluiten van een Conventie tussen de Belgische Staat, de n.v. Berlaymont 2000 en de Europese Commissie (persbericht 20 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten van afvalstoffen (persbericht 21 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, Overeenkomst van Kyoto genaamd (persbericht 22 van 23/10/2002); een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het dertiende protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden (persbericht 23 van 23/10/2002).