23 okt 2002 17:00

Georganiseerde misdaad

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad (*) alsook de drie aanvullende protocollen, te weten het Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel; het Protocol tegen smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, en het Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan (**).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad (*) alsook de drie aanvullende protocollen, te weten het Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel; het Protocol tegen smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, en het Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan (**).

Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad is het eerste internationaal verdragsrechtelijk instrument dat werd uitgewerkt in het kader van de Verenigde Naties, met het oog op de bestrijding van alle aspecten van de transnationale georganiseerde misdaad. Dit verdrag beoogt in hoofdzaak de verdragsstaten ertoe te verplichten bepaalde feiten, die gepleegd worden door georganiseerde criminele groepen, in hun nationaal strafrecht strafbaar te maken, de bestraffing ervan te verzekeren door de rechtsmacht van hun rechtbanken te vestigen zodat zij ervan kennis kunnen nemen en regels voor gerechtelijke samenwerking inzake uitlevering en wederzijdse rechtshulp op te stellen. De algemene maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad in het Verdrag worden aangevuld met de protocollen die betrekking hebben op specifieke criminele activiteiten: mensenhandel, smokkel van migranten en wapenhandel. De goedkeuring van het voorontwerp van wet biedt België de mogelijkheid deze instrumenten van de Verenigde Naties te bekrachtigen. Zulks betekent dat België aansluit bij de gemeenschappelijke inspanning om het verschijnsel van de transnationale georganiseerde misdaad uit te bannen. Aangezien deze instrumenten pas in werking treden nadat veertig ondertekenende Staten tot bekrachtiging zijn overgegaan, is het absoluut noodzakelijk dat België de bekrachtigingsprocedure snel afhandelt. (*) door België ondertekend op 12 december 2000. (**) ondertekend te New York op 11 juni 2002.