23 okt 2002 17:00

Zeeverontreiniging

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 (*) inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten van afvalstoffen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 (*) inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee tengevolge van het storten van afvalstoffen.

Het voorwerp van dit Protocol betreft een aanzienlijke actualisering van het origineel verdrag om rekening te houden met de evolutie van het beleid inzake het mariene milieu over bijna 25 jaar. Men roept er bijvoorbeeld de voorzorgsbenadering in op en het principe van de zogenoemde "omgekeerde lijst", dit betekent dat elke storting van afvalstoffen verboden is, met uitzondering van een beperkt aantal expliciet vermelde uitzonderingen. De voorkoming van mariene verontreiniging die voortkomt uit de opzettelijke verwijderingsoperaties van afvalstoffen in zee is reeds - en op een meer dwingende wijze - gedekt door het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan (**). De goedkeuring van dit Protocol door België is evenwel belangrijk om de toepassing ervan te bespoedigen en om de wereldoceanen een beschermingsstatuut te geven dat het statuut van de Noordzee en voor de Noordoost Atlantische Oceaan benadert. (*) goedgekeurd bij de wet van 20 december 1984, bekrachtigd door 78 staten. (**) opgemaakt te Parijs in 1992, goedgekeurd door België bij wet van 11 mei 1995. De uitvoeringsmodaliteiten daarvan werden vastgesteld in de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.