23 okt 2002 17:00

Verkoop van gebouwen en terreinen van de Staat

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verkoop, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verkoop, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen.

Ter herinnering: op 9 oktober 2001 besliste de Ministerraad dat de verkoop van overheidsgebouwen en/of gronden en desgevallend de privatisering van SOPIMA N.V., rekening houdend met de kostprijs van eventuele inhuringen, in 2002 een netto-opbrengst van 471 miljoen euro zou genereren voor de schatkist. De verkoop van gronden van BIAC leverde dit jaar reeds 198 miljoen euro op, zodat nog 273 miljoen euro moet worden gerealiseerd. Dit tweede luik heeft betrekking op de volgende gebouwen: - Gebouw Queteletplein 7- 1210 Brussel - Gebouw Wetstraat 9- 1000 Brussel - Gebouw Wetstraat 61 -63- 65 (de Lalaingstraat 10-12-14) - 1040 Brussel - Gebouw Troonstraat 62 -1050 Brussel - Gebouw Willem de Zwijgerstraat 34 - 1000 Brussel - Gebouw Sint-Lievenslaan 23 - 9000 Gent (AC Ter Plaeten) - Gebouw Graslei 14 - 9000 Gent - Gebouw Place Albert Ier - 6000 Charleroi (Tour Albert) - Gebouw Dagobertstraat 22 - 3000 Leuven - Gebouw Bondgenotenlaan 54 - 3000 Leuven - Gebouw Blijde Inkomststraat 20 - 3000 Leuven - Gebouw Britselei 64-66 - 2000 Antwerpen - Een onverdeeld gedeelte van gebouw Koningin Elisabethlei 24 - 2000 Antwerpen (Provinciaal Gouvernementshotel) - Gebouw Schermersstraat 42 - 2000 Antwerpen - Gebouwencomplex Rijksadministratief Centrum te Brussel - Gebouw Regentschapsstraat 52-54 te Brussel - Gebouw TOCOPRO - Louizalaan 233-255 te Brussel - Gebouw AMCA - Italiëlei 4 te Antwerpen. De geraamde waarde van bovenvermelde gebouwen bedraagt 217.435.287 euro. Dit bedrag moet nog worden aangevuld met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van het RAC, waarvan de totale verkoopprijs op 70 miljoen euro wordt geraamd. De publiciteit voor deze verkoopprocedures werd gevoerd in kranten en tijdschriften en in het Staatsblad. De verkoopsdossiers werden klaargemaakt en werden door de geïnteresseerden aangekocht. Voor een aantal gebouwen werden reeds offertes ontvangen. Deze worden nu onderzocht.