23 okt 2002 17:00

Herverdeling van de arbeid

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Op voorstel van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Dit ontwerp beoogt het toepasselijk maken van de maatregelen betreffende de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Tournai en Poperinge. (*) ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995.