25 mrt 2022 19:58

Uitvoering van het Energieakkoord

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van ministerieel besluit goed tot uitvoering van het energieakkoord betreffende de vaststelling dat er geen vergunning met afzegging van de capaciteit is en de instructie voor de organisatie van de re-run.

Het eerste ontwerp geeft de netbeheerder de instructie tot onmiddellijke beëindiging van het capaciteitscontract gesloten ten gevolge van de veiling die in 2021 werd georganiseerd. Uit het verslag van de netbeheerder van 16 maart 2022 blijkt dat twee (gekoppelde) capaciteiten waarvoor de bieding werd geselecteerd in de veiling van 2021 niet kunnen bewijzen dat ze beschikken over de in laatste administratieve aanleg afgeleverde vergunning(en) die vereist zijn krachtens de gewestelijke regelgeving voor de bouw en uitbating, en dat dit een ernstige bedreiging vormt voor de bevoorradingszekerheid van de Belgische regelzone vanaf 1 november 2025. Het algemeen belang vereist dus dat alle nodige maatregelen worden genomen om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren.

In het licht van het voormelde ministerieel besluit tot onmiddellijke beëindiging van een capaciteitscontract, is het aldus noodzakelijk dat een tweede instructie wordt gegeven aan de netbeheerder, met name tot het overgaan tot een bijkomende toewijzing voor de voornoemde veiling en ter bepaling van de kalender en andere procedurele aspecten hiervoor. Het volgende moet worden bereikt: het volume dat vereist is overeenkomstig het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025. Het tweede ontwerp van ministerieel besluit voorziet in de vereiste instructie aan de netbeheerder en in de bepaling van de vereiste kalender en andere procedurele aspecten.

Ontwerp van ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder tot onmiddellijke opzegging van een capaciteitscontract gesloten ten gevolge van de veiling georganiseerd in 2021, overeenkomstig artikel 7undecies, §18 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Ontwerp van ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder tot het overgaan tot een bijkomende toewijzing voor de veiling georganiseerd in 2021 en tot bepaling van de kalender en andere procedurele aspecten ervan overeenkomstig artikel 7undecies, § 18, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt