06 mrt 2015 15:10

Uitvoering van het ontwerp van sociaal akkoord: maaltijdcheques en resultaatsgebonden voordelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken  Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het recente ontwerp van sociaal akkoord uitvoeren voor de periode 2015-2016 op het vlak van maaltijdcheques en resultaatsgebonden voordelen. 

Het eerste ontwerp voorziet in een verhoging met 1 euro van de reglementair voorziene maximale waarde van maaltijdcheques. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst gaat zo van 5,91 naar 6,91 euro per maaltijdcheque. 

Het tweede ontwerp voorziet in een verhoging van het niet geïndexeerde drempelbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van 3.100 naar 3.169 euro.

Die maatregelen moeten de sociale partners toelaten om, indien ze dat wensen, die voordelen vanaf 1 januari 2016 in hun sector of bedrijf toe te kennen. Deze datum van inwerkingtreding kadert in de afgesproken loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015-2016.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers