16 jul 2021 17:54

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid.

Met het voorontwerp neemt de federale overheid zijn verantwoordelijkheid door in toepassing van het Samenwerkingsakkoord inzake thuis- en dakloosheid de situatie van daklozen te verbeteren door de organisatie van winteropvang wettelijk te verankeren en te garanderen dat hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar is.

Het budget wordt geraamd op 1.550.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het budget dat is besteed aan de organisatie van de winteropvang in de vorige periode voor de organisatie van de winteropvang. Zowel de OCMW’s als de daklozenorganisaties zullen een toelage kunnen ontvangen. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.