20 jul 2021 20:06

Uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen (2021-2022)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van verschillende maatregelen die deel uitmaken van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022.

Het ontwerp heeft tot doel:

  • een datum van neerlegging vast te stellen voor de collectieve arbeidsovereenkomsten die de inspanningen ten voordele van de risicogroepen activeren voor de jaren 2021 - 2022 en voor de collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op de opleidingsinspanningen  betreffende werkbaar en wendbaar werk.
  • de inning te activeren van de bijdrage van 0,10% in hoofde van de werkgevers ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2021 - 2022, op basis van het voorstel van de sociale partners
  • het koninklijk besluit tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te wijzigen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.