12 mei 2023 15:57

Uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen (2023-2024)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor 2023-2024.

Het voorontwerp van wet voert de volgende maatregelen in:

  • Herinvoering van de relance-uren
    Deze maatregel voert de 120 bijkomende vrijwillige overuren, relance-uren genaamd, opnieuw in van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.
  • Verlenging van de eenmalige innovatiepremies
  • Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag
    Het aantal fiscaal voordelige overuren wordt ook voor de aanslagjaren 2024, 2025 en 2026 verhoogd van 130 naar 180 overuren.

Een eerste ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 deze 120 vrijwillige overuren uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel:

  • de inning te activeren van de bijdrage van 0,10% in hoofde van de werkgevers ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2023 -2024, op basis van het voorstel van de sociale partners
  • een onderbrekingsuitkering mogelijk te maken in het kader van een 1/5de of halftijdse landingsbaan voor de doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven, voor werknemers van 55 jaar en ouder die 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024