01 dec 2023 16:15

Uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector.

Het voorontwerp van wet geeft uitvoering aan het unaniem sociaal akkoord dat met betrekking tot de federale publieke gezondheidssector werd afgesloten tussen de afvaardiging van de federale overheid en de representatieve vakorganisaties. Het werd officieel bekrachtigd in het protocol nr. 233/6 betreffende de onderhandelingen van 13 oktober 2022 in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.

Het voorontwerp voert een drietal kwalitatieve maatregelen op het vlak van arbeidsorganisatie in, die tot doel hebben om het werken in de federale openbare zorgsector leefbaar en houdbaar te maken en aldus de sector meer aantrekkelijk te maken. Meer bepaald gaat het om:

  • een recht voor sommige oudere werknemers om te vragen niet te worden tewerkgesteld in een arbeidsregeling met nachtprestaties, naar analogie met wat in de privésector werd voorzien onder de cao nr. 46
  • een regeling voor deeltijdse werknemers en werknemers met een contract van bepaalde duur om bij voorrang een voltijdse betrekking of een betrekking met een groter aantal arbeidsuren toegewezen te krijgen
  • de mogelijkheid om, in zeer uitzonderlijke omstandigheden, de rustperiode tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties terug te brengen tot minimum negen uren wanneer een avonddienst onmiddellijk wordt gevolgd door een ochtenddienst, uitsluitend op verzoek van een van de partijen en mits de tegenpartij akkoord gaat.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.