03 mrt 2016 12:47

Uitvoering van het statuut van mandaathouders binnen de overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de uitvoering van het statuut van mandaathouders binnen de overheidsdiensten.

De ontwerpen bevatten twee kernthema's: de afstemming van de evaluatiecyclus van de mandaathouders op deze van de bestuursovereenkomsten en het gebruik van de bestuursovereenkomst als basis voor de evaluatie van de mandaathouders, maar niet voor de instellingen van openbaar nut.

Enkele wijzigingen zijn onder meer dat:

  • de houders van mandaatfuncties geëvalueerd worden op de realisatie en de kwaliteit van het geheel van de evaluaties die doorgevoerd worden binnen de dienst waarover ze de verantwoordelijkheid hebben
  • de lopende evaluatiecyclus die normaal gezien in de loop van 2016 zou moeten worden afgesloten, wordt verlengd tot 31 december 2016
  • de verplichting om bij ministerieel besluit een model van evaluatieverslag te voorzien voor de houders van een mandaatfunctie, wordt geschrapt

Voor de management- en staffuncties van de FOD's en de POD's zijn er onder andere volgende wijzigingen:

  • het schrappen van de verplichting om een managementplan of een ondersteuningsplan op te maken binnen de 6 maanden na de aanvang van het mandaat. Er is nu slechts één basisdocument voor de evaluatie van de mandaathouders: de bestuursovereenkomst.
  • het evaluatiedossier dient geen managementplan of ondersteuningsplan meer te bevatten, maar wel een oplijsting van de strategische of operationele doelstellingen

De ontwerpen van koninklijk besluit mogen na het College van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid, na syndicale onderhandelingen en na advies van de Raad van State ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.